Arvot ja pedagoginen strategia

Paasikivi-Opiston ydintehtävä

Missioksemme eli perustehtäväksemme on yhteisesti määritelty oppimisen mahdollistaminen nyt ja tulevaisuudessaMissio pitää sisällään niin substanssin oppimisen kuin oppimistaitojen oppimisenkin. Opettajat ovat opiskelijoiden oppimisen mahdollistamisen keskiössä. Oppilaitoshallinto taas palvelee opiskelijoiden lisäksi opettajia tämän tehtävän suorittamisessa.

Lupauksemme ja vastuumme

 • Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus oppia.
 • Haluamme kehittää kaikkien oppimistaitoja siten, että uuden oppiminen on tulevaisuudessa helpompaa.
 • Haluamme, että kaikki voivat lisätä sivistystään ja kasvaa henkisesti sekä opistolla että sen jälkeen.

Paasikivi-Opiston koulutustoimintaa ohjaavat arvot

Koulutustoimintaamme ohjaavat arvot perustuvat yhteisön arvokyselyn tuloksiin. Kysely järjestettiin opiskelijoille ja henkilöstölle keväällä 2016.

Vapaasti, luovasti ja vastuullisesti yhdessä

 • Vapaudella käsitetään sekä opiskelijan omaehtoinen oppiminen että opettajan pedagoginen vapaus.
 • Luovuus korostuu uuden oppimisessa ja uusien opetusratkaisujen kehittämisessä ja kokeilemisessa.
 • Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja opettajat vastuun ohjaamisesta ja opettamisesta. Lisäksi vastuullisuudella tarkoitetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja oppilaitoksen yhteiskunnallista vastuunkantoa.
 • Yhdessä korostaa tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä.

Uskallus ja tahto uuden oppimiseen ja itsensä ylittämiseen

 • Uskallus heittäytyä ja sitä kautta ylittää itsensä on oleellista kaikessa oppimisessa.
 • Luovuuden lisäksi tarvitaan tahto, jotta jotain uutta (tulosta) voi syntyä.

Iloa ja innostuneisuutta unohtamatta

 • Opettaja on innostunut opettamastaan alasta. Innostuksen jakaminen on tärkeä osa opettajan työtä.
 • Onnistumisen tunteesta ja innostumisesta syntyy iloa.

Tulevaisuus

Tavoitteenamme ja toimintaa ohjaavana visionamme on kohdata opiskelijamme yksilöinä ja välittää hänestä ja hänen oppimisestaan.

Vision taustalla on välittämisen ideologia, joka on jo nyt vahvuutemme ja haluamme nostaa sen kilpailueduksemme. Visiolla pyritään ohjaamaan opetustoimintaa siten, että ihmisten perustarve, tulla kuulluksi, tulee täytettyä. Tämän toivotaan vähentävän opintojen keskeyttämisiä.

Tavoitteena on, että jos entiseltä opiskelijaltamme kysytään, että mikä on ollut hänen paras koulu-/oppilaitoskokemus, niin vastauksena on Paasikivi-Opisto, koska siellä hänestä ja hänen oppimisestaan välitettiin eniten.

Välittämisen määritteleminen

 • Välittäminen tarkoittaa auttamista, huolehtimista ja myötätuntoa.
 • Välittäminen edellyttää, että ryhmänohjaaja ”on kartalla” ja tuntee opiskelijansa.
 • Välittäminen edellyttää, että opiskelija ohjataan oikealle henkilölle, jos ei itse osaa auttaa.
 • Välittäminen tarkoittaa, että opiskelijat kohdataan yksilöinä.
 • Välittäminen tarkoittaa sopivien rajojen asettamista.
 • Välittäminen ei tarkoita hyysäämistä tai opiskelijan puolesta asioiden tekemistä.
 • Välittäminen on kuulemista, puhumista ja tuntemista.

Strategiset tavoitteet

Pedagogisina strategisina tavoitteinamme on

 1. onnistua opiskelijoiden rekrytoinnissa
 2. saada opiskelija valmistumaan järkevällä taloudellisella panostuksella
 3. lisätä opiskelijan substanssiosaamista ja oppimisosaamista samoin kuin elämänhallintataitoja ja hyvinvointia
 4. tukea ja ohjata opiskelijaa sopivan jatkopaikan saamisessa (jatko-opinnot, työelämä, yrittäjyys tai muu yksilöä eteenpäin vievä toiminta)
 5. henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen ja kehittäminen sekä
 6. toimia ekologisesti kestävällä tavalla.