Nuorten maahanmuuttajien suomen kielen opinnot

Mitä ja kenelle?

NUMA eli nuorten maahanmuuttajien opinnot on tarkoitettu nuorille, ensisijaisesti 16-19-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen opiskelupaikkaa (ammattikoulu tai lukio). Jos ryhmässä on tilaa, siihen voidaan valita myös 20-29-vuotiaita.

Lukuvuonna 2021-2022 NUMA-opiskelijat on osittain integroitu Suomen kielen ja kulttuurin opintolinjoihin. NUMA-kurssille haetaan siis täyttämällä Suomen kielen ja kulttuurin opintolinjojen hakulomake.

NUMA-koulutuksessa harjoitellaan paljon suomen kieltä, mutta kurssilla on myös muita opintoja, esim. matematiikkaa ja yhteiskuntataitoja. Tavoite on kehittää nuoren kielitaitoa ja muita valmiuksia niin, että hän voi NUMA-kurssin jälkeen hakea jatko-opintoihin.

NUMA-opiskelijat opiskelevat suomen kieltä tasoryhmissä yhdessä muiden suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kanssa. Yhtenä päivänä viikossa NUMA-opiskelijat opiskelevat oman opintosuunnitelmansa mukaisia muita opintoja.

Koulutukseen voi hakea, jos osaa vähintään alkeet suomen kielessä (noin taso A1.3.) Suomen kielen opinnot ovat kuitenkin tasoryhmissä, joten koulutus sopii hyvin myös A2- ja B1-tason opiskelijoille.

Numa

Koulutus on maksutonta. Opintoihin voi saada tukea KELA:sta (kotoutumisaikana työttömyysetuutta, sen jälkeen opintotukea). Opiskelijat saavat päivittäin ilmaisen lounaan opiston ravintolassa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua opistokampuksen opiskelija-asuntolassa. Asumisoikeus on harkinnanvarainen ja asuntolapaikka maksullinen (300 € / kk).

Opinnot

NUMA-koulutuksen opinnot koostuvat suomen kielen opinnoista, yleisistä opinnoista ja opiskelua tukevista opinnoista.

Suomen kielen tunneilla painotetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Osa-alueiden kehittymistä tuetaan monipuolisilla harjoituksilla sekä kieliopin ja sanaston kartuttamisella.

Yleisten opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan elämänhallintaa, jatko-opiskeluvalmiuksia ja kansalaisena toimimisen taitoja. Yleisissä opinnoissa opiskellaan arkielämän yhteiskuntataitoja, tietotekniikkaa, terveystietoa, matematiikkaa ja fysiikkaa sekä englantia opiskelijoiden lähtötasot huomioon ottaen.

Opiskelua tukevat opinnot sisältävät opiskelutekniikoiden harjoittelua sekä tuki- ja lisäopetusta tarpeen mukaan.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutuksen vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä koulutuksen ajan. Vastuuopettaja kartoittaa myös kunkin opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmat ja auttaa tarvittaessa seuraaviin opintoihin tai työhön hakemisessa.

Opintojen aikana on mahdollisuus tehdä myös työharjoittelua ja osallistua hygieniapassikokeeseen. Lisäksi opiskelija voi osallistua Yleisiin kielitutkintoihin valmentavalle kurssille (YKI-treenit) ja osallistua YKI-testiin maksutta, jos hänellä on riittävä kielitaito.

Jos opiskelijalla on riittävä kielitaito, hän voi myös osallistua lukuvuoden aikana ammatillisiin opintoihin. Lisätietoa tästä mahdollisuudesta saa lukuvuoden alussa vastuuopettajalta.

Koulutus jakautuu kahteen osaan: syys- ja kevätlukukauden opintoihin. Opiskelija voi osallistua molempiin osiin tai vain toiseen.

Opinnot alkavat elokuussa 2021.

Opintoihin hakeminen

Hakuaika elokuussa 2021 alkavalle kurssille on päättynyt. Opiskelijavalinnat tehdään kesäkuussa. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysyä elokuussa.

Lisätiedot

Lisätietoja kurssista antaa suomen kielen opettaja Anni Toikka (anni.toikka(at)harjattula.fi tai 020 748 8614).